پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


صفحه اصلی > محيط زيست
.: محيط زيست

1- محیط زیست و انرژی پاک ایران
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت - بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی - مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت - ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی - تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی  - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده - تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب - مدیریت و تصفیه شیرابه - دفع و استفاده مجدد از پساب - دفع و استفاده مجدد از لجن - تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک - شناسایی و پایش آلاینده های خاک - حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی - استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک - مدیریت پسماند - مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل) - زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار  - شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی - استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار - ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا -  سایر مباحث مرتبط

2- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت - تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  HSE در صنعت -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست - بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها) -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها - کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی - استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک - زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها - شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور - نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA) - محیط زیست و فناوری اطلاعات  - محیط زیست و دولت الکترونیک - روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی - روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست - بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی - الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر مباحث مرتبط

3- تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی
بهره‎وری تولید و مصرف انرژی و مواد و تغییر اقلیم - فناوری، انرژی‎های تجدید پذیر و تغییر اقلیم - تعهدات و تعاملات بین‎المللی و تغییر اقلیم - امنیت غذایی، بهداشت، پسماند و تغییر اقلیم - سازگاری و آمادگی در مقابله با تغییر اقلیم - آب، تغییر کاربری زمین ، تخریب سرزمین و تغییر اقلیم - مسئولیت اجتماعی و تغییر اقلیم - آموزش و فرهنگ سازی و تغییر اقلیم -  سایر مباحث مرتبط

4- محيط زيست و خدمات شهری 
برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش کيفيت زندگي شهروندان - خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري - عدالت اجتماعي و خدمات شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري - چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها - شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن  - توسعه و شهرسازی و برنامه ریزی شهری - آموزش شهروند حقوق شهروندی-  سایر مباحث مرتبط

5- محیط زیست و توسعه پایدار 
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها - شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن -  الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن - عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي -  سایر مباحث مرتبط

6- اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست
اهميت و كاركردهاي محيط زيست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست - اثرات متقابل تجارت و محيط زيست - سياست ها و ابزارهاي اقتصادي تنظيم و مديريت زيست محيطي - شاخص ها و معيارهاي اقتصاد سبز - محيط زيست، بودجه و برنامه هاي توسعه در ايران - نقاط ضعف و قوت سياست هاي كنترل آلودگي در ايران - فرصت ها و تهديدهاي محيط زيست در ايران - رويكردهاي نوين اقتصادي در تعامل بين صنعت و محيط زيست - رشد و توسعه اقتصادي و ملاحظات محيط زيستي - تكنولوژي، مصرف انرژي و اقتصاد محيط زيست - كارايي و بهره وري سبز در صنايع مختلف - مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش محیط زیست در کلیه سطوح - نقش زنان در آموزش زیست محیطی -  سایر مباحث مرتبط

7- محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز
مدیریت و نوآوری سبز - بازاریابی سبز - مبانی و مفاهیم برندینگ سبز - مولفه های معرفی یک برند سبز - اولویتها و ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز - الگوسازی در برندینگ سبز و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهای بکارگیری مفاهیم برندینگ سبز -  ارتباط رسانه ها و سازمانهای مرتبط با برندینگ سبز - مدیریت محصول سبز - آینده‌گرایی و انرژی - انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر -  اقتصاد زیست‌محیطی - اقتصاد و مدیریت انرژی - منطقه سبز و شهر پایدار - اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  سایر مباحث مرتبط

8- محیط زیست و کشاورزی
مهندسي و مديريت كشاورزي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت محيط زيست و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت منابع طبيعي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت درياها و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت شيلات و آبزيان و توسعه پايدار  مهندسي و مديريت جنگل و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت مرتع و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت بيابان و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت دام و دامپزشكي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت اقليم و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت توليدات گياهي و محصولات زراعي توسعه پايدار - مهندسي و مديريت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار -  سایر مباحث مرتبط

9- مديريت و مهندسي تالاب ها
مدیریت زیست بومی تالابها - تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها - راهكارهاي احياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك در راستاي تعادل اكوسيستمی -  مدیریت تالابهای ساحلی -  بهره برداري بهينه از تالاب ها - نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب - آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها - كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فناوري در حفظ و احياي تالاب ها - نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالی - کاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها - پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي، كشاورزي و شهرنشيني -  روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالاب ها -  نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی - احياء و بازسازي محيط تالاب ها -  سایر مباحث مرتبط

10-محیط زیست، صنعت و اقتصاد
اهميت و كاركردهاي محيط زيست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست - اثرات متقابل تجارت و محيط زيست - سياست ها و ابزارهاي اقتصادي تنظيم و مديريت زيست محيطي - شاخص ها و معيارهاي اقتصاد سبز - محيط زيست، بودجه و برنامه هاي توسعه در ايران - نقاط ضعف و قوت سياست هاي كنترل آلودگي در ايران - فرصت ها و تهديدهاي محيط زيست در ايران - رويكردهاي نوين اقتصادي در تعامل بين صنعت و محيط زيست - رشد و توسعه اقتصادي و ملاحظات محيط زيستي - تكنولوژي، مصرف انرژي و اقتصاد محيط زيست - كارايي و بهره وري سبز در صنايع مختلف - سایر مباحث مرتبط

11-محیط زیست و انرژی پاک
پایش های زیست محیطی - فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست - کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی - کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست - HSE در صنعت -روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک - محیط زیست و فناوری اطلاعات - محیط زیست و دولت الکترونیک - روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی - روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست - ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت  - بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی - الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی - انرژی های پاک و محیط زیست- سایر مباحث مرتبط

12-محیط زیست و خدمات شهری
برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش کيفيت زندگي شهروندان - خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري - عدالت اجتماعي و خدمات شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري - چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها - شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن  - توسعه و شهرسازی و برنامه ریزی شهری - آموزش شهروند حقوق شهروندی- سایر مباحث مرتبط

13-محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز
مدیریت و نوآوری سبز - بازاریابی سبز - مبانی و مفاهیم برندینگ سبز - مولفه های معرفی یک برند سبز - اولویتها و ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز - الگوسازی در برندینگ سبز  و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهای بکارگیری مفاهیم برندینگ سبز - ارتباط رسانه ها و سازمانهای مرتبط با برندینگ سبز و ساير محورهاي مرتبط - سایر مباحث مرتبط

14-بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود
مکانیسم های توسعه پاک در محیط زیست و گسترش آن  - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست - ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی - ارزشگذاری اقتصادی تالابها - ارزشگذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت - ارزیابی های زیست محیطی - ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست - ارزیابی ریسک زیست محیطی - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها -  مدیریت پسماندها - مدیریت مواد زائد خطرناک - انواع آلودگیهای محیطی - قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی - نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی زیست محیطی - تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست - چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی - جرائم زیست محیطی - عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستمهای خشکی و آبی - سایر مباحث مرتبط

15-محیط زیست و کشاورزی
مهندسي و مديريت كشاورزي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت محيط زيست و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت منابع طبيعي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت درياها و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت شيلات و آبزيان و توسعه پايدار  مهندسي و مديريت جنگل و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت مرتع و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت بيابان و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت دام و دامپزشكي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت اقليم و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت توليدات گياهي و محصولات زراعي توسعه پايدار - مهندسي و مديريت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار و ساير محورهاي مرتبط - سایر مباحث مرتبط

16-كاربرد علوم و فناوريهاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي
بيوتكنولوژي، اصلاح واريته هاي گياهي،  برآورد و مديريت محصولات كشاورزي تنشهاي محيطی - اصلاح، تغذيه، بيوتكنولوژي و مديريت دامپروري - تكنولوژي هاي نوين و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي - ترويج و توسعه كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي - گياهپزشكي - تغذيه محصولات باغباني، هورمون‌هاي گياهي و ... - كاربرد RS و GIS در شناخت و ارزيابي خشكسالي هاي كشاورزي، مديريت جنگل و مرتع، مديريت جامع حوضه هاي آبخيز، در پايش بيابان، روش هاي نوين كنترل فرسايش بادي و محيط زيست - اثرات نانو ذرات در محيط زيست - كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست - شيلات و محيط زيست - سایر مباحث مرتبط