پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


صفحه اصلی > علوم اجتماعي
.: علوم اجتماعي

سبک زندگی
سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی - رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی - سبک زندگی: بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی - شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی - نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی - نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی - سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه - سبک زندگی و الگوهای اقتصادی - سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی

آسیب های اجتماعی و خانواده

اثرات فقر یا بيكاري بر بروز و يا تشديد آسيبهاي اجتماعي خانواده -  آسيبهاي الگوي مصرف خانواده ايراني با تاكيد بر نقش زنان در مصرف بهينه منابع مالي خانواده -  اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگي -  مسايل و مشكلات زنان سرپرست خانوار -  كار بدون دستمزد زنان در خانواده هاي روستايي - نقش صندوقهاي قرض الحسنه خانوادگي در اقتصاد خانواده - مشكلات اقتصادي خانواده هاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي - سياستگذاري ها و راهكارهاي كاهش و يا درمان آسيبهاي اجتماعي خانواده -  اثرات رسانه هاي جمعي مدرن بر ساختار و روابط خانوادگي -  بيماري هاي جسمي و رواني ناشي از آسيب هاي خانوادگي 


مهارت آموزی و اشتغال
مدیریت، بهره وری و اثربخشی مهارت آموزی - ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام آموزش مهارتي - نظام جذب و پذيرش در مهارت آموزي - مهارت آموزي و توسعه پايدار - تحليل نظام آموزش مهارت و فناوري - آسيب هاي اجتماعي و مهارت آموزي - توانمندسازي نيروي انساني در مهارت آموزي - مهارت آموزي و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي - مهارت آموزي، كارآفريني و اشتغال - مهارت آموزي و شايستگي هاي شغلي - مشاغل خانگي و مهارت آموزي - فرهنگ كار، فرهنگ كارآفريني و فرهنگ توليد - مدیریت خلاقیت و نوآوری در آموزش هاي سازماني - کاربردهای مفاهیم و نظریه های خلاقیت و نوآوری در آموزش و یادگیری

آموزش در ایران 1404
اهداف نظام هاي آموزشي و ويژگي هاي مطلوب دانش آموختگان - اشكالات مدل فعلي اقتصاد آموزش كشور و راهكارها - نقش بايسته مشاركت هاي مردمي در اقتصاد آموزش -  جايگاه نهادهاي بين المللي در توسعه آموزش - توسعه هدفمند نظام هاي آموزشي - كيفيت مطلوب نظام آموزشي و راهكارهاي اجرايي رسيدن به آن - نظام انگيزشي و توانمندسازي آموزشگران - تمركززدايي از مديريت نظام آموزشي - مدل هاي مختلف در فراهم آوردن آموزش همگاني - نقش رسانه ها در آموزش - نقش آموزش در توسعه اخلاقي و فرهنگي جامعه - آسيب شناسي قوانين و مقررات مربوط به نظام هاي آموزشي - آينده كتابخانه هاي ديجيتال - نوآوري در كتابخانه هاي ديجيتالي

توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی 
اخلاق حرفه اي در آموزش دانشجو - مشاركت دانشجو در تصميم سازي آموزشي - جايگاه و دستاوردهاي كميته مشورتي دانشجويي - مشاركت دانشجو در ارزشيابي آموزش - مشاركت دانشجو در فرآيندهاي ياددهي و يادگيري - رابطه عدالت آموزشي با مشاركت دانشجو

کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي - ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي - ارزيابي اثربخشي محيط و فرآيندهاي ياددهي- يادگيري در آموزش عالي - ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي - نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي - ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي -  نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقای كيفيت آموزش عالي

تحولات ایران و جهان
سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي - انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن - سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) - تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي - تحولات كنوني در نظام بين‌المللي - گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي - تحولات اجتماعي كنوني ايران - تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران - نفت و تحولات كنوني اقتصادي - تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر - تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي - تحولات انقلاب اسلامي ایران

علوم سیاسی و روابط بین الملل
معنا و مبناي توسعه سياسي - جايگاه مردم سالاري - تنظيم روابط با ساير كشورها - حقوق بشر و اقليت ها - ديپلماسي و رفتار سياسي - اصول سياست خارجي و روابط بين الملل - نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل

اسلام و روابط بین الملل
جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل - آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل - بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام - ايران و سازمان كنفرانس اسلامي - بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام - تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل - جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل - اقتصاد سياسي جهان اسلام - ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل - قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل - نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل - قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام

علوم جغرافيايي

اقليم و تغييرات اقليم در توسعه متوازن -  ساخت‌هاي سياسي فضا و توسعه از منظر جغرافياي سياسي -  توسعه پايدار شهري با نگاهي به آينده -  پايداري سيستم هاي روستايي -  آمايش سرزمين -  كاربرد علوم و فناوري‌هاي ژئوانفورماتيك در توسعه پايدار - جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا -  ژئومورفولوژي كاربردي و برنامه‌ريزي محيطي-  مخاطرات محيطي و كاهش آسيب پذيري-  توسعه پايدار گردشگري-  جغرافيا: دفاع و امنيت -  جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي-  جغرافيا، اقليم شناسي و كاربردها -  جغرافيا و مشكلات امروزي شهرها -  فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي -  جغرافيا و برنامه ريزي شهري -  مكان يابي تاسيسات و تجهيزات شهري - جغرافيا و حمل و نقل پايدار -  كاربري اراضي در شهرها و روستاها-  كاربرد اقليم شناسي در حمل و نقل هوايي

رویکردهای جدید در تربیت بدنی

رهيافتهاي نوين در مديريت ورزشي -  مديريت و چالش هاي رويدادهاي ورزشي -  آسيب شناسي ورزشي -  مطالعات كاربردي در حيطه هاي مختلف رفتار حركتي -  آموزش و پژوهش در روانشناسي ورزش -  فيريولوژي ورزشي و ورزش مدارس – مدیریت ورزش -  پزشکی در ورزش -  روانشناسی در ورزش


کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي - ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي - ارزيابي اثربخشي محيط و فرآيندهاي ياددهي-يادگيري در آموزش عالي - ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي - نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي - ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي - نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقای كيفيت آموزش عالي