پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


صفحه اصلی > حسابداري
.: حسابداري

مباحث نوین در حسابداری 
آخرين دستاوردهای علمی حسابداری ايران و جهان -  نيازهای امروز پژوهشی كشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری - آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شيوه های آن - حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات - حسابداری ، بانكداری و ماليه اسلامی - اخلاق حرفه ای و تحقق حسابداری آرمانی - نقش اطلاعات حسابداری در تصميم گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور - قانون ماليات و حسابداری ماليات بر ارزش افزوده - كارآيی بازار سهام در ايران -  سایر مباحث مرتبط   

اخلاق در حسابداری و حسابرسی
اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی -  اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تاثیر آن بر تداوم ارزش‌آفرینی - اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان، تاییدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی - حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی - حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران - موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي - حسابداری سنجش مسئوليت اجتماعی -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام‌شده کالا و خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی - حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها - محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - تکنیکها و ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در شرایط کنونی - هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی - حسابداری مدیریت و بودجه‌ریزی عملیاتی شناور - حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد - حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی - زنجیره ارزش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش‌افزوده -  سایر مباحث مرتبط   

شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
شـنـاسـايـي دارایي‏هـاي نـامـشـهـود - حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاري سرمايه فكري - سرمايه فكري و زنجيره ارزش - سنجش و ارزيابي سرمايه فكري - ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي - ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري - تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري - حسابداري سرمايـه انسانـي - تحـليل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري - روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود -  سایر مباحث مرتبط   

بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات - تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت - توقعات بازار سرمایه از حسابداری - توقعات حسابداری از بازار سرمایه -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران -  رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي - مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت - بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقای سرمايه گذاري پايدار - شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار - سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي - بكارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - جسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري -  سایر مباحث مرتبط   

ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه      
بررسي تطبيقي وابستگي صنعت به پژوهش‌هاي حسابداري در ايران و ساير كشورهاي جهان - چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه‌ گذشته - چشم انداز دانشکده هاي حسابداري ايران در سال 1404 - بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت - پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي - نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه - نقش نهاد هاي مالي در توسعه اقتصاد کشور - نقش حسابداري در بازار هاي پول، سرمايه و بيمه - جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي کشور و سند تحول علمي - اهميت و نقش حسابداري مديريتي در افزايش كارايي سازمان - اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي - چالش حسابرسي مالياتي: تشخيص و موانع - نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي در ايران - نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم - نقش حسابداري و حسابرسی در تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد - ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملکرد -  تبيين و ارزيابي نقاط ضعف کنترل هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري - ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک - چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه‌ فرهنگي جامعه - چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداري و حسابرسي - مباني، چالش‌ها‌ و راهكارهاي توسعه‌ فرهنگ پاسخگويي - عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي - عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده‌ حسابداري - نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان -  سایر مباحث مرتبط   

رابطه حسابداري با حماسه سیاسی و اقتصادی
آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان - سيستم هاي اطلاعات حسابداري - نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور-  اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها - نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي -  نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه - آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداری و فناوری اطلاعات
تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري - تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري - تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي - تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه‌گذاري - تحولات فناوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي آماده - مشكلات تطبيق نرم‌افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه - مشکلات ناشي از عدم وجود برخي از داده هاي صورتهاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آنها با صورتهاي مالي -  سایر مباحث مرتبط